Karl Marks
Friedrich Engels
V. İ. Lenin
J. Stalin
Mao Zedung
Vo Nguyan Giap
Che Guevara


1   

Marks-Engels: Seçme Yapıtlar -1 Selected Works-I

2   

Marks-Engels: Seçme Yapıtlar -2 Selected Works-II

3   

Marks-Engels: Seçme Yapıtlar -3 Selected Works-III

4   

Marks-Engels: Komünist Manifesto Manifesto of the Communist Party

5   

Marks-Engels: Alman İdeolojisi The German Ideology

6   

Marks-Engels: Merkez Komitesinin Komünist Birliğe Çağrısı Address of the Central Committee to the Communist League

7   

Marks-Engels: M e k t u p l a r

8   

K. Marks: 1844 Elyazmaları - Ekonomi Politik ve Felsefe The Economic and Philosophical Manuscripts 1844

9   

K. Marks: 1844 Manuscripts [English]

10   

K. Marks: Feuerbach Üzerine Tezler Theses on Feuerbach

11   

K. Marks: Fransa'da Sınıf Savaşımları (1848-1850)The Class Struggles in France, 1848-50

12   

K. Marks: Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte

13   

K. Marks: Fransa'da İç Savaş The Civil War in France

14   

K. Marks: Gotha Programının Eleştirisi Critique of the Gotha Programme

15   

K. Marks: K A P İ T A L, Cilt: ICapital, Vol. I

15b   

K. Marks: K A P İ T A L, Cilt: IIICapital, Vol. III

16   

K. Marks: Hindistan'da İngiliz Egemenliği

17   

K. Marks: Hindistan'da İngiliz Egemenliğinin Gelecekteki Sonuçları

18   

K. Marks: People's Paper'ın Yıldönümünde Yapılan Konuşma

19   

K. Marks: Ekonomi Politiğin Eleştirisini Katkı'ya Önsöz Preface To A Contribution To The Critique Of Political Economy

20   

F. Engels: Almanya'da Devrim ve Karşı-Devrim Revolution and Counter-Revolution in Germany

21   

F. Engels: Anti-Dühring Anti-Dühring

22   

F. Engels: Köylüler SavaşıThe Peasant War in Germany

23   

F. Engels: Fransa'da ve Almanya'da Köylü SorunuThe Peasant Question in France and Germany

24   

F. Engels: Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin KökeniOrigin of the Family, Private Property and the State

25   

F. Engels: Otorite ÜzerineOn Authority

26   

F. Engels: Blankici Komün Mültecilerinin Programı

27   

F. Engels: Konut SorunuThe Housing Question

28   

F. Engels: Ludwig Feuerbach ve Klâsik Alman Felsefesinin SonuL. Feuerbach and The End of Classical German Philosophy

29   

F. Engels: Karl Marks'ın Ekonomi Politiğin Eleştirisini Katkı'sıKarl Marx, A Contribution To The Critique Of Political Economy

30   

F. Engels: Marks'ın Mezarı Başındaki KonuşmaSpeech at The Grave of Karl Marx

31   

F. Engels: Komünizmin İlkeleriPrinciples of Communism

32   

V. İ. Lenin: Emperyalizm ve Sosyalizmdeki Bölünme Imperialism and the Split in Socialism

33   

V. İ. Lenin: Avrupa İşçi Hareketi İçindeki Ayrılıklar Differences in the European Labour Movement

34   

V. İ. Lenin: Marksizmin Tarihsel Gelişmesinin Bazı Özellikleri Certain Features of the Development of Marxism

35   

V. İ. Lenin: Rus Sosyal-Demokrat Hareketi İçindeki Reformculuk

36   

V. İ. Lenin: Avrupa Birleşik Devletleri Sloganı Üzerine On the Slogan for a United States of Europe

37   

V. İ. Lenin: Bir Adım İleri, İki Adım GeriOne Step Forward, Two Steps Back

38   

V. İ. Lenin: Bir Yoldaşa Mektup

39   

V. İ. Lenin: Devlet ve DevrimThe State and Revolution

40   

V. İ. Lenin: D e v l e t

41   

V. İ. Lenin: Devrimci Maceracılık Collected Works, vol. 6

42   

V. İ. Lenin: Diyalektik Sorun Üzerine On The Question of Dialectics

43   

V. İ. Lenin: On The Question of Dialectics [English]

44   

V. İ. Lenin: Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması Imperialism, The Highest Stage of Capitalism

45   

V. İ. Lenin: Gerilla Savaşı

46   

V. İ. Lenin: Guerrilla Warfare [English]

47   

V. İ. Lenin: İşçi Sınıfı ve Yeni-Maltusçuluk

48   

V. İ. Lenin: Karl Marks

49   

V. İ. Lenin: Karl Marx [English]

50   

V. İ. Lenin: Friedrich Engels

51   

V. İ. Lenin: Friedrich Engels [English]

52   

V. İ. Lenin: Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm A Caricature of Marxism and Imperialist Economism

53   

V. İ. Lenin: Marksizm ve Ayaklanma Marxism and Insurrection

53   

V. İ. Lenin: Marksizm ve Ayaklanma Marxism and Insurrection

54   

V. İ. Lenin: Marxism and Insurrection [English]

55   

V. İ. Lenin: Marx-Engels-Marksizm Marx-Engels-Marxism

56   

V. İ. Lenin: Nereden Başlamalı Where To Begin

57   

V. İ. Lenin: Where To Begin [English]

58   

V. İ. Lenin: Ne Yapmalı? What is to be done?

59   

V. İ. Lenin: Materyalizm ve Ampiryokritisizm

60   

V. İ. Lenin: Nisan Tezleri April Theses

61   

V. İ. Lenin: April Theses [English]

62   

V. İ. Lenin: Sosyalizm ve Din Socialism and Religion

62   

V. İ. Lenin: Sosyalizm ve Din [English] Socialism and Religion

63   

V. İ. Lenin: Proletarya Partisinin Din Konusundaki Tutumu The Attitude of the Workers' Party to Religion

63   

V. İ. Lenin: The Attitude of the Workers' Party to Religion [English] The Attitude of the Workers' Party to Religion

64   

V. İ. Lenin: Parti Örgütü ve Parti Edebiyatı Collected Works, vol. 10, p. 44-49

65   

V. İ. Lenin: "Sol" Komünizm: Bir Çocukluk Hastalığı Left-Wing Communism, An Infantile Disorder

66   

V. İ. Lenin: Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky

67   

V. İ. Lenin: "Kültürde" Ulusal Özerklik Collected Works, vol. 19, p. 503-507

68   

V. İ. Lenin: Ulusal Sorun Üzerine Tezler Collected Works, vol. 19, p. 243-251

69   

V. İ. Lenin: Ulusal ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezler Draft Theses on National and Colonial Questions

69   

V. İ. Lenin: Ulusal ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezler [English] Draft Theses on National and Colonial Questions

70   

J. Stalin: Diyalektik ve Tarihi Materyalizm

71   

J. Stalin: Kadrolar Üzerine

72   

J. Stalin: Zu den Fragen des Leninismus

73   

J. Stalin: Marxism and the National Question

74   

Mao Zedung: Liberalizmle Mücadele

75   

Mao Zedung: Combat Liberalism [English]

76   

Mao Zedung: Çelişki Üzerine [Teori ve Pratik] On Contradiction

77   

Mao Zedung: Pratik Üzerine [Teori ve Pratik] On Practice

78   

Mao Zedung: Japonlara Karşı Gerilla Savaşında Strateji Sorunları Problems of Strategy in Guerrilla War Against Japan

79   

Mao Zedung: Çin Devrimci Savaşında Strateji Sorunları Problems of Strategy in China's Revolutionary War

80   

Mao Zedung: How to Differentiate The Classes in The Rural Areas [English]

81   

Mao Zedung: Analysis of the Classes in Chinese Society [English]

82   

V. N. Giap: Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı

83   

Che Guevara: Gerilla Savaşı : Bir Yöntem Guerrilla Warfare : A Method

84   

Che Guevara: Gerilla Savaşı Guerrilla Warfare

85   

Che Guevara: Latin-Amerika Devriminin Taktik ve Stratejisi

86   

Che Guevara: Küba Bir İstisna mı, Yoksa Öncü mü?

87   

Che Guevara: Tricontinental'e Mesaj : "... İki, Üç Daha Fazla Vietnam Message to The TricontinentalReturn

http://www.kurtuluscephesi.com