Viladimir İliç Lenin
F e l s e f e   D e f t e r l e r i
Felsefe Defterleri'nin bu çevirisi, Lenin’in elyazmasının Cahiers Philosophiques başlığı altında Albert Baraquin, Emile Bottigelli, Georges Cogniot, Francis Coheri, Lida Vernant tarafından gerçekleştirilen ve Editions du Progrèes ile Editions-Sociales tarafından ortaklaşa olarak ba­sılıp 1971 yılı Ağustos ayında yayınlanan Fransızca çevirisinden yapılmıştır.
Türkçeye çeviren: Attila TOKATLI
Yayinlayan: SOSYAL YAYINLAR - Mart 1976

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir. erisyay@kurtuluscephesi.orgİÇİNDEKİLER

Önsöz 5
1895
MARX VE ENGELS’İN “KUTSAL AİLE”SİNİN ÖZETİ 15-41

1903

FR. UBERWEG. “FELSEFE TARİHİ ÖĞELERİ” (Max Hemze tarafından gözden geçirilmiştir) 3 cilt. 1876 –1880. Leipzig 42
FR. PAULSEN. “FELSEFEYE GİRİŞ”. 1899 43-45

1904

ERNST HAECKEL’İN “HAYATIN MUCİZELERİ VE EVRENİN MUAMMALARI” BAŞLIKLI KİTAPLARININ KONTRANDÜSÜ ÜZERİNE NOT 46

1909

SORBONNE KİTAPLIĞINDAKİ DOĞA BİLİMLERİ VE FELSEFE KİTAPLARI ÜZERİNE NOTLAR 47-49
FEUERBACH’IN “DİNİN ÖZÜ ÜZERİNE DERSLER” YAPITININ ÖZETİ 50-51
1914-1916

HEGEL’İN “MANTIK BİLİMİ”NİN ÖZETİ 70-189
      İlk Baskıya Önsöz 71
      İkinci Baskıya Önsöz 73
      Giriş: Evrensel Mantık Kavramı 78
      Birinci Kitap
            Varlık Teorisi 82
                  Bilimin Başlangıcı Neden Meydana Gelmelidir? 83
                  Birinci Kesim: Belirlenmişlik (Nitelik) 85
                  İkinci Kesim: Miktar (Nicelik) 94
                  Üçüncü Kesim: Ölçü 97
      Kitap II
                  Öz Teorisi 102
                        Birinci Kesim: Kendinde Yansıma Olarak Öz 103
                        İkinci Kesim: Fenomen 118
                        Üçüncü Kesim: Gerçeklik 124
      Kitap III
                  Öznel Mantık yada Kavram Teorisi 131
                  Genellikle Kavram Üzerine 133
                        Birinci Kesim: Öznellik 140
                        İkinci Kesim: Nesnellik 148
                        Üçüncü Kesim: İde 154
HEGEL’İN “MANTIK’I HAKKINDAKİ KİTAPLARIN KONTRANDÜLERİ ÜZERİNE NOTLAR 188-191
HEGEL’İN “FELSEFE TARİHİ DERSLERİ”NİN ÖZETİ 193-246
      Felsefe Tarihine Giriş 195
      Cilt XII. Felsefe Tarihi’nin Birinci Cildi 197
                  Yunan Felsefesi Tarihi 197
                  İyonyalıların Felsefesi 197
                  Puthagoras ve Puthagorasçılar 197
                  Elealılar Okulu 200
                  Herakleitos’un Felsefesi 207
                  Leusippos 210
                  Demokritos 212
                  Anaksagoras’ın Felsefesi 212
      Cilt XIV. Felsefe Tarihi’nin II. Cildi 215
                  Sofistlerin Felsefesi 215
                  Sokrates’in Felsefesi 218
                  Sokratesçiler 220
                  Platon’un Felsefesi 222
                  Aristoteles’in Felsefesi 225
                  Stoacıların Felsefesi 232
                  Epikuros’un Felsefesi 233
                  Şüphecilerin Felsefesi 239
      Cilt XV. Felsefe Tarihi’nin Üçüncü Cildi (Yunan Felsefesinin Sonu, Orta Çağ Felsefesi ve Schellıng’e Kadar Modern Felsefe) 245
                  Yeni–Platoncular 245
                  Platon’un Diyalogları Üzerine Hegel 246
HEGEL’İN “TARİH FELSEFESİ ÜZERİNE DERSLER”İNİN ÖZETİ 247
      Hegel Evrensel Tarih Üzerine 256
HEGEL’İN DİYALEKTİĞİNİN (MANTIK’IN) PLANI [Küçük Mantık’ın (Ansiklopedi) İçindekiler Tablosu] 258
GEORGES NOËL. “HEGEL’İN MANTIK’I”. Paris, 1897 261
JEAN PERRIN. “FİZİKSEL KİMYA İNCELEME KİTABI İLKELER”. Paris, 1903 267
PIEKRE GUENOFF. “FEUERBACH’IN BİLGİ TEORİSİ VE METAFİZİĞİ” Zürih, 1911 (Bern’de savunulan tez) (89 s.) 268
PAUL VOLKMANN. “DOĞA BİLİMLERİNİN GNOZEOLOJİK TEMELLERİ” (Bilim ve Varsayım, IX) 2. Basım, Leıpzıg, 1910 270
MAX VERWORN. “BİYOJEN VARSAYIMI”. Jena, 1903 271
FR. DANNEMANN. “BİZDEKİ DÜNYA İMGESİ NASIL OLUŞTU” (Cosmos). Stuttgart, 1912 273
LUDWIG DARMSTAEDTER. “DOĞA BİLİMLERİ VE TEKNİK TARİHİ ELKİTABI”. Berlin, 1908, 2. Basım 275
NAPOLYON. “DÜŞÜNCELER”. Paris, 1913, Bibliothèque Miniature No 14 276
ARTHUR ERIC HAAS. “MODERN FİZİKTE HELENİZM RUHU” Leıpzıg, 1914 (32 Sayfa). (Feıt Ve Kump.) 277
THEODERE LIPPS. “DOĞA BİLİMLERİ VE DÜNYA GÖRܪܔ. (Alman Doğa Bilimcilerinin Stuttgart’taki 78. Kongresinde Verilen Söylev) Heidelberg, 1906 278
LASSALLE’İN “EFESOSLU HERAKLEİTOS’UN FELSEFESİ” ADLI KİTABININ ÖZETİ 279-293
DİYALEKTİK SORUNU ÜZERİNE 293-299
ARİSTOTELES’İN “METAFİZİK”İNİN ÖZETİ 301-307
FEUERBACH VE HEGEL’İN YAPITLARININ CİLTLERİ ÜZERİNE NOT 309
FEUERBACH’IN “LEIBNIZ’İN FELSEFESİNİN AÇIKLANMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE ELEŞTİRİSİ” KİTABININ ÖZETİ 310-319
DR. JOHANN PLENGE. “MARK VE HEGEL”. Tübıngen, 1911 321
KİTAPLAR ÜZERİNE NOTLAR 325
J. PLENGE’NİN “MARK VE HEGEL” BAŞLIKLI YAPITININ BİR KONTRANDÜSÜ ÜZERİNE NOT 330
R. B. PERRY’NİN “GÜNÜMÜZÜN FELSEFÎ EĞİLİMLERİ” BAŞLIKLI KİTABININ KONTRANDÜSÜ ÜZERİNE GÖZLEMLER 331
A. ALIOTTA’NIN “BİLİME KARŞI İDEALİST REAKSİYON” BAŞLIKLI KİTABININ BİR KONTRANBÜSÜ ÜZERİNE GÖZLEMLER 332
HILFERDING’IN (“FİNANS SERMAYESİ” BAŞLIKLI KİTABINDA) MACH HAKKINDA SÖYLEDİĞİ ŞEY ÜZERİNE GÖZLEMLER 333

1908-1911

HAŞİYELİ METİNLER
G. Plehanov. “Marksizmin Temel Sorunları” St-Petersbourg, 1908 335-337
Abel Rey. “Modern Felsefe”. Paris, 1908 339-385
A. Déborin. Diyalektik Maddecilik 386-393
V. Şulyatikov, “Descartes’tan E. Mach’a Batı Avrupa Felsefesinde Kapitalizmin Jüstifikasyonu”, Moskova 1908 394-409
G. Plehanov. “N.G. Çernişevski”, Şipovnik Yayınları, St.-Petersbourg. 1910 410-445
Notlar 446-472
Lenin Tarafından Anılan Yapıtların Endeksi 473-487
Özel Adlar Endeksi 488-502Sayfa başına gidiş