Viladimir İliç Lenin
Marx-Engels-Marksizm


Lenin, Marx-Engels-Marxism, Progress Publishers, Moscow 1968
[Türkçesi: Lenin: Marx-Engels-Marksizm, Sol Yayınları, Mayıs 1990, İkinci Baskı]

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir. kurcep@gmx.net



İ Ç İ N D E K İ L E R

7 Karl Marx, Marksizmin Bir Açıklaması ve Kısa Bir Biyografik Özeti
9       Önsöz
11       [Karl Marx]
15           Marksist Öğreti
16                 Felsefi Materyalizm
19                 Diyalektik
21                 Materyalist Tarih Kavramı
23                 Sınıf Savaşımı
25           Marx'ın Ekonomik Öğretisi
26                 Değer
28                 Artı-Değer
38           Sosyalizm
42           Proletaryanın Sınıf Savaşımının Taktikleri
46           Bibliyografya
58 Friedrich Engels
69 Marx-Engels Mektuplaşmasıi
72           1. Genel Gözden Geçirme
76 Marx ve Engels İçin Dikilen Anıtın Açış Konuşması
78 Marksizmin Üç Kaynağı ve Üç Öğretisi
79           I
80           II
82           III
84 Karl Marx Öğretisinin Tarihsel Yazgısı
85           I
86           II
86           III
89 "Sol" Komünizm, Bir Çocukluk Hastalığı
89           II. Bolşevik Başarının Temel Kcşullarından Biri
98 Programımız
99 Ne Yapmalı? - Hareketimizin Canalıcı Sorunları
99           I. Doğmacılık ve "Eleştiri Özgürlüğü"
99               A. "Eleştiri Özgürlüğu" Ne Demektir?
103               D.Teorik Savaşımın Önemi Konusunda Engels
109           II. Yığınların Kendiliğindenliği ve Sosyal-Demokratların Bilinçliliği
109               A. Kendiliğinden Gelme Kabarmanın Belangıcı
114               B. Kendiliğindenlik Önünde Eğilme. Raboçaya Mysıl
124 Bir Adım İleri İki Adım Geri - (Partimizdeki Bunalım)
124           R. Diyalektik Üzerine Birkaç Söz. İki Devrim
131 Gerilla Savaşı
131           I
133           II
135           III
141           IV
143 Marx'ın Dr. Kugelmann'a Mektuplarının Rusça Çevirisine Önsöz
153

Johannes Becker, Joseph Dietzgen, Friedrich Engels, Karl Marx ve Diğerlerinin, Friedrich Sorge ve
Ötekilerine Yazdıkları Mektupların Rusçaya Çevirisine Önsöz
164           Klasikler, Sosyal-Demokrasi İçindeki Aydın Oportünizmini Nasıl Değerlendirmişlerdir?
173 Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi - Geniş Ölçekli Sanayi İçin Bir İç Pazarın Oluşması Süreci
173           İkinci Baskıya Önsöz
178 Boykota Karşı - Bir Sosyal-Demokrat Yayıncının Notları
178           V
186           VI
188 Marksizm ve Revizyonizm
198 İşçi Partisinin Din Karşısında Tutumu
210 Avrupa İşçi Hareketi İçindeki Ayrılıklar
216 Marksizmin Tarihsel Gelişmesinin Bazı Özellikleri
222 Rus Sosyal-Demokrat Hareketi İçindeki Reformculuk
236 Avrupa Birleşik Devletleri Sloganı Üzerine
241 Emperyalizm ve Sosyalizmdeki Bölünme
258 Marksizm ve Ayaklanma - RSDIP(B)'nin Merkez Komitesine Bir Mektup
265 Dışardan Seyreden Bir Kişinin Öğütleri
268 Kâhince Sözler
275 Üçüncü Enternasyonal ve Tarihteki Yeri
285 D e v l e t
305

Militan Materyalizmin Önemi Üzerine

316 Açıklayıcı Notlar
338 Adlar Dizini



Sayfa başına gidiş