İdeolojik-Politik
Eğitim İçin
Kaynaklar
A.
DİYALEKTİK VE TARİHİ MATERYALİZM
B.
EKONOMİ-POLİTİK ÜZERİNE
C.
MARKSİST-LENİNİST DEVLET TEORİSİ

Stalin
Diyalektik ve Tarihi Materyalizm
Politzer
Felsefenin Temel İlkeleri
F. Engels
Doğanın Diyalektiği
F. Engels
Anti-Dühring
Lenin
Materyalizm ve Ampriokritisizm
K. Marks
Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı-Önsöz
Zubritski, Mitropolski, Kerov
İlkel Toplum, Köleci Toplum, Feodal Toplum
K. Marks-F. Engels
Alman İdeolojisi

Nikitin
Ekonomi-Politik
K. Marks
Kapital I-II-III
Lenin
Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi - Giriş
Lenin
Emperyalizm
F. Engels
Anti-Dühring
K. Marks
Ücret, Fiat ve Kâr
THKP-C/Halkın Devrimci Öncüleri
Türkiye Devriminin Acil Sorunları-I
(Birinci Bölüm)

F. Engels
Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni
F. Engels
Anti-Dühring (Zor Teorisi Bölümü)
Lenin
Devlet ve İhtilâl
K. Marks
Louis Bonaparte'ın 18. Brumaire'i
K. Marks
Fransa'da Sınıf Savaşımları (1848-1850)
K. Marks
Fransa'da İç Savaş
S. W. Moore
Devlet Kuramı
THKP-C/Halkın Devrimci Öncüleri
OligarşiD.
MARKSİST-LENİNİST DEVRİM TEORİSİ
E.
MARKSİST-LENİNİST ÖRGÜTLENME
ANLAYIŞI
F.
HALK SAVAŞI TEORİSİ ÜZERİNE

Stalin
Leninizmin İlkeleri
Mahir Çayan
Kesintisiz Devrim-I
F. Engels
Almanya'da Devrim ve Karşı Devrim
Lenin
İki Taktik
Lenin
Moskova Ayaklanmasından Alınacak Dersler
Lenin
Gerilla Savaşı
Lenin
Nisan Tezleri-Ekim Devrimi
Lenin
Proleterya Devrimi ve Dönek Kautsky
Lenin
Sosyalizm ve Savaş
Lenin
İşçi Sınıfı ve Köylülük
Lenin
"Sol" Komünizm: Bir Çocukluk HastalığıLenin
Nereden Başlamalı?
Lenin
Bir Yoldaşa Mektup
Lenin
Ne Yapmalı?
Lenin
Bir Adım İleri, İki Adım Geri

SBKP (B) Tarihi

Mahir Çayan
Kesintisiz Devrim-I

Mao Zedung
Seçme Eserler I-II-III-IV
Giap
Halk Savaşının Askeri Sanatı
Giap
Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı
Lin Piao
Yaşasın Halk Savaşının Zaferi
W. Pomeroy
Gerilla Savaşı ve Marksizm
THKP-C/Halkın Devrimci Öncüleri
Türkiye Devriminin Acil Sorunları-I
(İkinci Bölüm)
THKP-C/Halkın Devrimci Öncüleri
Eylem Kılavuzu-III
G.
GERİLLA SAVAŞI ÜZERİNE
H.
POLİTİKLEŞMİŞ ASKERİ SAVAŞ STRATEJİSİ ÜZERİNE
I.
DEĞİŞİK KONULAR ÜZERİNE

Che Guevara
Siyasal Yazılar
Che Guevara
Askeri Yazılar
Che Guevara
Gerilla Savaşı: Bir Yöntem
R. Debray
Devrimde Devrim
R. Debray
Latin Amerika'da Uzun Yürüyüş
R. Gott
Latin Amerika'da Kır Gerillası
J. Quartim
R. Debray'ın Eleştirisi
J. Quartim
Brezilya'da Diktatörlük ve Silahlı Mücadele
H. Bejar
Peru: 1965
D. Bravo
Milli Kurtuluş Cephesi
F. Castro
F. Castro Konuşuyor
W. Pomeroy
Gerilla Savaşı ve Marksizm
THKP-C/Halkın Devrimci Öncüleri
Türkiye Devriminin Acil Sorunları-I
THKP-C/Halkın Devrimci Öncüleri
Eylem Kılavuzu-III

Mahir Çayan
Aren Oportünizminin Niteliği Üzerine
Revizyonizmin Keskin Kokusu I-II
Sağ Sapma, Devrimci Pratik ve Teori
Yeni Oportünizmin Niteliği Üzerine
ASD'ye Açık Mektup
Devrimde Sınıfların Mevzilenmesi
Kesintisiz Devrim-I
Kesintisiz Devrim II-III

THKP-C/Halkın Devrimci Öncüleri
Mevcut Durum ve Devrimci Taktiğimiz-I
Eleştiriler Üzerine
THKP-C/HDÖ ve Tarihsel Gelişim
Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi
ve DG-Y Oportünizmi I

Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi
ve DG-Y Oportünizmi II

Gerilla Savaşı Üzerine
"Yeni" Oportünizm Üzerine
THKP Sosyalist Devrim Programı
THKC Demokratik Halk Devrimi Programı
THKP-C/HDÖ ve 15 Yıl
"BDS": Bir Pragmatik Sapma
Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi
ve Devrimci Taktiğimiz

THKP-C/Halkın Devrimci Öncüleri
THKP/HDÖ Tüzüğü
THKC/HDÖ Tüzüğü
Ulusal Sorun Üzerine
Gramsci Üzerine
Revizyonizmin Revizyonu
Lenin
Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı
Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm
Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları
K. Marks-F. Engels
Seçme Yapıtlar I
Seçme Yapıtlar II
Seçme Yapıtlar III
K. Marks
1844 El Yazmaları
Felsefenin Sefaleti
Stalin
Leninizmin Sorunları
Son Yazılar
Marksizm ve Ulusal Sorun ve Sömürge Sorunu
F. Engels
Doğanın Diyalektiği
K. Marks
Kapital I-II-III


Sayfa başına gidiş