Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org


      ASTROLOJİ. (Os. İlmi nücûmu, Fr. Astrologie). Yıldızları bakılarak yapılan kayıptan haber verme ve fAl...
     
      Yeni platonculukla güçlenen gizlicilik akımının ürünüdür. İnsan denilen varlığın bilgi isteğinden doğmuş olması bakımından ilginçtir ve bir bakıma astronomi bilimine öncülük ederek yararlı olmuştur.
      Antik çağ Yunan felsefesinin çöküşünü hızlandıran bağı (Os. Sihir, Fr. Magie), XV. yüzyılda deneysel bilimlerin doğuşunu hazırlamıştır. Antik çağ Yunan düşünürleri Pitagoras ve Platon'un Metafizik'lerinden doğan çeşitli falcılıklar ve büyücülükler, yalın bir bakışla nesnelerin bilgisine varmak isteyen insanlığın ilk bilimsel deneyleridir. Nitekim altın yapmak için çeşitli deneylere girişen simya, kimya bilimini doğurduğu gibi, astroloji de astronomiyi doğurmuştur. Ortaçağın sonlarında meydana çıkan ve hızla yayılan bu gizli ve sihirli bilim taslakları, Teosofi (Tanrı bilgisi) alanında, bir yanlarıyla doğaüstüne bağlanırken bir başka yanlarıyla de doğaya el tarak bilimlerin gelişmesine yararlı olmuşlardır.
      Konuşma dilinde Osmanlıca müneccimlik denir, bu işi yapana da müneccim (Fr. Astrologue) adı verilir. Keldanilerden beri insanlarla yıldızlar arasında bir ilişki bulunduğuna ve yıldızların insan kaderine egemen olduğuna inanılıyordu. Bk. Gizlicilik, Astronomi.

Cilt I