Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

BİLGİ TOPLUMBİLİMİ

     
      (Os. Bilgi içtimâiyâtı, Fr. Socioloji de la connaissance, Al. Erkenntnissoziologie, İng. Sociology of knowledge, İt. Sociologia della conoseenza) Bilgi ilkelerini toplum olaylarıyla açıklayan toplumbilim dalı... Durkheim, Mannheim vb. gibi toplumbilimciler bilginin toplumsal mantıktan doğduğunu ileri sürmüşlerdir. Çeşitli toplum koşullarının çeşitli bilgi birimlerini gerektirdiği de bilgi toplumbiliminin ileri sürdüğü savlardandır. Bk. Bilgi, Toplumbilim.Ana sayfaya dönüş