Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

USDIŞI

(Os. Gayri aklî, Gayri mâkul, Gayrı mantıkî, Muhâlifi akıl, Mugayiri akıl, akla muhâlif, Akla mugayir; Fr. IrrationneI, Irraisonné; Al. ing. Irrational, lt., Irrazionale) Usça saçma sayılan... Usaaykırı ve usalmaz da denir. Usa ters düşeni, usla kavranamayanı, bilinemeyeni, hesaplanamayanı, mantıksız ve anlamsızı, sebepsiz ve rastlantısal olanı dilegetirir. Bilgilenme sürecinde usu yadsıyan öğretileri nitelemek için kullanılır. Tüm anlamlarında ussal deyiminin karşıtıdır. Metafizik dilde insan unsuru aşan anlamında da kullanılıyor, metafizik ve idealizm tümüyle usaaykırı olduğundan özellikle bu anlama sığınır. Bk. Usaaykırı, Usaltı, Ussal, Anlakalmaz, Kavranılmaz.Ana sayfaya dönüş