Georges Politzer
Felsefenin Temel İlkeleri


Georges Politzer'in metni esas alınarak Guy Basse ve Maurice Caveing tarafından geliştirilen ve onun imzası altında yayınlanan
Principes fondamentaux de philosophie
(Editions Sociales, Paris, 1954)
Türkçesi, Felsefenin Temel İlkeleri, Sol Yayınları, Onikinci Baskı, Eylül 1996
Çeviren: Muzaffer Erdost

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
erisyay@kurtuluscephesi.org
Bölümlerin hazırlığı devam ediyor... [15 Ağusotos 2002]

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TARİHSEL MATERYALİZM

BEŞİNCİ BÖLÜM
MATERYALİST DEVLET VE ULUS TEORİSİ

YİRMİİKİNCİ DERS. - Devlet 447
          I. Devlet ve "Kamu Yararı"
          II. Devlet, Uzlaşmaz Sınıf Karşıtlıklarının Ürünü
                 a) Devletin Kökeni
                 b) Devletin Tarihsel Rolü
          III. Devletin İçeriği ve Biçimi
                 a) Devletin Toplumsal İçeriği
                  b) Devletin Biçimi
          IV. Sınıf Savaşımı ve Özgürlük
                 a) Burjuvazi ve "Özgürlük"
                 b) Proletarya ve Özgürlükler
447
450
451
458
465
466
472
476
476
479
YİRMİÜÇÜNCÜ DERS. - Ulus (I) 491
          I. Ulus ve Toplumsal Sınıf
          II. Bilimsel Ulus Anlayışı
                 a) Ulus Nedir?
                     (a) Dil Birliği
                     (b) Toprak Birliği
                     (c) İktisadi Yaşam Birliği
                     (d) Ruhsal Şekillenme ve Kültür Birliği
                     (e) Tarihsel Olarak Oluşmuş İstikrarlı Bir Birlik
                 b) Kaçınılacak Bazı Yanlışlar
          III. Burjuvazi ve Ulus
                 a) Burjuva Ulusların Biçimlenmesi
                 b) Burjuvazi Ulusun Başında
                 c) Burjuvazinin Ulusa İhanet Etmeye Başlaması
          IV. İşçi Sınıfı ve Ulus
                 a) Proleter Enternasyonalizmi
                 b) Proleter Yurtseverliği
491
492
492
493
494
495
497
498
499
502
502
503
505
513
513
517
YİRMİRDÖRDÜNCÜ DERS. - Ulus (II) 522
          I. Sömürge Sorunu: Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı
          II. Sosyalist Uluslar
                 a) Ulusal Sorun ve Sosyalist Devrim
                 b) Sosyalist Ulusların Nitelikleri
          III. Ulusların Geleceği
                 Alsace ve Moselle Üzerine Not
524
530
530
532
538
540


Sayfa başına gidiş